Previous Page  10 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 12 Next Page
Page Background

27

Arenguhäired

Lastearstid ja teised meditsiinitöötajad

Lastearstidel ja teistel meditsiinitöötajatel on oluline roll meditsiiniliste probleemide

lahendamisel, samuti aitavad nad toime tulla intellektipuudega kaasnevate häiretega,

nagu aktiivsus- ja tähelepanuhäire või epilepsia.

Lastepsühhiaatrid

Lastepsühhiaater kaasatakse juhul, kui on vaja tegeleda võimalike emotsionaalsete

või käitumuslike ebakõladega.

Tugiisikud

Tugiisikuteenus on vajalik eriti juhtudel, kui intellektuaalne mahajäämus on tõsine või

avaldub koos teiste puuetega. Tugiisikud nõustavad perekonda igapäevaeluks vajalikes

oskustes, sotsiaalsetes oskustes, seksuaalsusega seotud ja muudes küsimustes.

Sotsiaaltöötajad

Sotsiaaltöötajate roll on toetada perekonda. Vajadusel aitavad nad korraldada

hoiuteenust või hankida lisaressursse. Nad osutavad kõikvõimalikku praktilist abi.

Omavalitsuse töötajad

Omavalitsuse töötajad tutvustavad ning pakuvad riiklikult ette nähtud teenuseid.

Strateegiad intellektuaalse mahajäämusega toimetulekuks

Üldised juhised

• Lapse või nooruki toimetulekut hinnatakse regulaarselt. See aitab jälgida lapse

edasijõudmist ning tuua välja süvendatud tähelepanu nõudvad valdkonnad.

• Peab tagama, et kõiki faktoreid – üldist tervislikku seisundit, kuulmist, nägemist,

sotsiaalset pädevust jne – on piisavalt uuritud ja parim võimalik abi kindlustatud.

Vanemate kaasamine ja toetamine

• Vanematel on õigus olla kaasatud oma lapsega toimuvasse – tuleb tagada

tulemuslik ja avatud suhtlemine kodu ja kooli vahel.

• Tuleb kindlustada, et vanemad saaksid asjakohast toetust kooli, kogukonna

ja sotsiaalosakonna poolt.

Hariduse tagamine

• Selgitage välja kõige sobivam klassitüüp, mis last võimalikult vähe traumeeriks.

• Koostage individuaalne õppekava, mis vastab õpilase eripärale.

• Kindlustage spetsialistide toetus valdkondades, milles kerkivad esile erilised

raskused, nagu logopeediline teenus puuduliku kõne korral, liikumisteraapia

vaevalise motoorika ja koordinatsiooniprobleemide korral jne.