Previous Page  11 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 12 Next Page
Page Background

28

Arenguhäired

• Kindlustage individuaalne või väga väikeses grupis toimuv õpe olulistes õppe-

kava punktides, nagu lugemisoskus ja arvutamine.

• Kindlustage, et antavad juhised oleksid lapse või nooruki arengutaseme seisu-

kohalt arusaadavad ja üheselt mõistetavad.

• Selgitage välja individuaalsed hariduslikud vajadused ning seadke reaalsed

ja lapse võimetest lähtuvad eesmärgid.

• Pakkuge tavalise õppeprotsessiga võrreldes oluliselt rohkem võimalusi korrata

ja kinnistada õpitut.

• Kindlustage, et kõik õpetajad ja koolitöötajad, sealhulgas asendusõpetajad

ning aineõpetajad, oleksid lapse või nooruki erivajadustest teadlikud.

Sotsiaalne ja emotsionaalne toetamine

• Pakkuge süvendatud sotsiaalset toetust lastele või noorukitele, kes kogevad

selles valdkonnas raskusi. Kindlustage põhjalik sotsiaalsete oskuste õpe

ning andke lapsele või noorukile võimalus suhelda eakaaslastega toetavas

ja abistavas õhkkonnas.

• Korraldage põhjalik ja turvaline käitumisõpe, vähendamaks riski, et laps või

nooruk võiks langeda väärkohtlemise ohvriks.

• Pöörake erilist tähelepanu liikumisele ühest keskkonnast teise. Kõik lapse või

noorukiga tegelevad osapooled peaksid tegevuskava varakult läbi mõtlema

ja omavahel kokku leppima, et üleminek ühest õpikeskkonnast teise oleks

võimalikult sujuv ning probleemitu.

• Kindlustage, et lapsel või noorukil oleks võimalus osaleda ka koolivälistes

tegevustes, nagu kehaline treening, noorteklubid, osavõtt kogukonna noorte­

üritustest jne.

Soovitatav lisalugemine

June Downing

Academic Instruction for Students With Moderate and Severe Intellectual

Disabilities in Inclusive Classrooms

Corwin, 2010

Carolyn Blackburn, Barry Carpenter and Jo Egerton

Educating Children and Young People with Fetal Alcohol Spectrum Disorders

Routledge, 2012

Darlene Mannix

Life Skills Activities for Special Children

Jossey-Bass, 2009

Jane Nelson, Steven Foster and Arlene Raphael

Positive Discipline for Children with Special Needs: raising and teaching

all children to become resilient, responsible and respectful

Three Rivers Press, 2011